Opiekun naukowy

Wojciech Dajczak (fot. P. Pokrycki)Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Wojciech Dajczak jest profesorem zwyczajnym prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się prawem rzymskim, historią prawa prywatnego i porównawczym prawem prywatnym.

W swoich wczesnych publikacjach zajmował się rzymskim prawem spadkowym, skupiając uwagę na wpływie szczególnego charakteru stosunków majątkowych między małżonkami na dziedziczenie.

Od końca lat 90. publikował monografie i artykuły poświęcone podstawowym dla europejskiej tradycji prawa prywatnego pojęciom dobrej wiary (bona fides), rzeczy (res) i natury umowy (natura contractus). Rozważając każde z tych pojęć, skupiał uwagę na powiązaniach między pojęciami prawnymi a dominującymi w społeczeństwie wartościami, tradycją prawną lub przesłankami ekonomicznej racjonalności. W pracach publikowanych po 2000 roku rozważa te powiązania stosując metodę rekonstrukcji tendencji ewolucyjnych prawa w długiej perspektywie – od antycznego Rzymu po współczesne prawo prywatne krajów europejskich. Część spośród wyników prowadzonych w ten sposób badań historyczno-porównawczych wykorzystuje w dyskusji o harmonizacji prawa prywatnego w Europie i na temat idei prawa światowego.

Szczególnym obszarem wykorzystywania przez profesora Dajczaka metody historyczno-porównawczej są zagadnienia oddziaływania pandektystyki niemieckiej oraz stosowania niemieckiego kodeksu cywilnego na ziemiach polskich. W kontekście tego rodzaju rozważań sformułował tezę, że polskie prawo cywilne może być określane jako „hybrydowy system kontynentalnej tradycji prawnej” w tym znaczeniu, iż wprowadzono w nim jednolite, rozwijające prawo rozwiązania które zastąpiły regulacje klasycznych europejskich kodeksów cywilnych, tj. Code civil, ABGB i BGB.

Profesor Dajczak był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Wykaz publikacji