Konferencja Bona Fides „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”

Szanowni Państwo!
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową: „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”, która stanowi ostatnią konferencję organizowaną w ramach serii: KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE przygotowywanej wspólnie przez Koło Naukowe Utriusque Iuris (UW), Koło Naukowe Ti Estin Aletheia (UJ) oraz Koło Naukowe Bona Fides (UAM).
 
Pewność obrotu, ochrona interesów niektórych podmiotów, ochrona współuprawnionych czy też dobra wiara uczestników obrotu – to tylko niektóre z wartości, które chronione są przez regulacje prawa rzeczowego. W praktyce wiele konfliktów w tym obszarze prawa stanowi w istocie spór o to, która z wartości jest ważniejsza i zasługuje na dalej idącą ochronę. Racjonalny ustawodawca w stanowionych normach prawnych powinien rozstrzygnąć, którym wartościom należy przyznać prymat. Różnorodność stanów faktycznych, w których konfrontują się wspomniane wartości, nie pozwala jednak na przyjęcie sztywnego modelu rozstrzygania takich konfliktów. Zadanie to zostało powierzone sądom, które dokonując wszechstronnej oceny danego przypadku mają wydać sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Zasadne zatem jest poddanie krytycznej analizie decyzji podejmowanych przez sądy w wydawanych orzeczeniach.
 
Celem naszej konferencji jest analiza sposobu rozstrzygania tych konfliktów oraz próba oceny przyjmowanych przez sądy rozwiązań. W ramach naszej konferencji przewidujemy cztery panele. W ramach każdego z nich rozważane będą dwa orzeczenia; każde z nich analizować będzie dwóch prelegentów odmiennie oceniających trafność decyzji podjętej przez sąd. Planowany czas wystąpienia nie powinien przekraczać dwudziestu minut. Prelegenci w ramach swoich referatów powinni zidentyfikować i omówić konflikt wartości rozstrzygany przez sąd w danej sprawie, a także dokonać oceny rozwiązania przyjętego przez sąd. Dokonywana ocena powinna być przeprowadzona w oparciu o aktualny stan prawny, jednakże dużą wartością będzie wsparcie tej oceny argumentami historycznymi i prawnoporównawczymi.
Poniżej przedstawiamy przewidywane panele oraz orzeczenia, które będą stanowiły przedmiot dyskursu:
 
Panel I Ochrona własności a interesy państwa
1. Uchwała SN (pełen skład Izby Cywilnej) z 26 października 2007 r., sygn. akt III CZP 30/07;
2. Uchwała SN z 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08.
 
Panel II Współwłasność – ochrona interesów współuprawnionych
1. Wyrok TK z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt P 15/12;
2. Uchwała SN (7) z 19 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 88/12.
 
Panel III Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
1. Uchwała SN (7) z 15 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 90/10;
2. Wyrok SN z 22 września 1997 r., sygn. akt II CKN 730/97.
 
Panel IV Ochrona interesów podmiotów uwikłanych w stosunki związane z użytkowaniem wieczystym
1. Uchwała SN z 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16;
2. Uchwała SN (7) 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17.
 
Przed wystąpieniami referentów Organizatorzy pokrótce przedstawią uczestnikom konferencji stan faktyczny stanowiący punkt wyjścia do rozważań poczynionych przez sąd w danej sprawie.
Po każdym z paneli planowana jest co najmniej półgodzinna dyskusja, w którą zaangażowani będą nie tylko prelegenci i bierni uczestnicy konferencji, ale również pracownicy naukowi WPiA UAM.
 
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na Konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 marca 2018 roku według formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem. Abstrakt wystąpienia powinien obejmować maksymalnie 500 słów. Prosimy o przygotowywanie wystąpień trwających nie więcej niż 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł od uczestników czynnych. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w konferencji zachęcamy do zapoznania się z treścią przywołanych powyżej orzeczeń, co pozwoli na pełne uczestnictwo w prowadzonym dyskursie.
 
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 
Serdecznie zapraszamy!
Nasze wydarzenie mogą Państwo śledzić na Facebook.