Pierwsze spotkanie z cyklu „Szkodliwe środy z Bona Fides”

Środa – dzień, który stanowi centralny punkt tygodnia – wydaje się idealną okazją do wyrządzenia szkody swojej niewiedzy. Jeżeli więc wyrażasz zgodę na taką formę pokrzywdzenia, jesteś gotowy na straty w zakresie nieznajomości zasad kompensacji i nie przeraża Cię utrata korzyści w postaci wieczornych godzin błogiego lenistwa, to zapraszamy Cię serdecznie na:

SZKODLIWE ŚRODY Z BONA FIDES!

To cykl spotkań z doktorantami i pracownikami naukowymi naszego Wydziału, których przedmiot stanowią wybrane, problematyczne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jeśli chcesz wspólnie z Bona Fides:
− lepiej poznać sprzeczne poglądy na rozumienie istoty przyczyniania się pokrzywdzonego,
− zastanowić się nad zasadnością stosowania tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC,
− zdobyć wiedzę na temat kompensacji szkód w środowisku,
− poszukać odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne,
− uświadomić sobie, jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują stronom umowy przedwstępnej,
to radzimy zawczasu zarezerwować sobie kilka środowych wieczorów. Nasz cykl jest bowiem właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy na spotkanie z mgr. Adrianem Malickim, doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, który wygłosi referat pt.:

„Przyczynienie się poszkodowanego
jako
okoliczność umniejszająca obowiązek naprawienia szkody w prawie polskim”.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. o godz. 18:00 w sali 4.17 CIN.

Tematyka spotkania:
Ustalenie odpowiedzialności cywilnej danego podmiotu wiąże się zazwyczaj z przyznaniem poszkodowanemu stosownego odszkodowania za wyrządzoną szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Częstokroć zdarza się, iż powstanie szkody lub jej zwiększenie ma swoje źródła nie tylko w zachowaniu podmiotu odpowiedzialnego, lecz również w zachowaniach poszkodowanego. W takim przypadku pojawia się możliwość zmniejszenia obowiązku naprawienia szkody z uwagi na tzw. przyczynienie się poszkodowanego.
Instytucja ta uregulowana została przez ustawodawcę w art. 362 Kodeksu cywilnego. Znana była ona ustawodawstwu polskiemu już w okresie przedwojennym, kiedy to przyczynienie się poszkodowanego – w nieco innym, niż obecnie obowiązującym, kształcie – regulował art. 158 Kodeksu zobowiązań z 1933 r. Jednakże na ziemiach polskich obowiązywała znacznie wcześniej, bowiem zawierały ją regulacje państw zaborczych. W obecnym brzmieniu wspomniany przepis funkcjonuje od początku obowiązywania Kodeksu cywilnego z 1964 r.
Istota tej instytucji sprowadza się do tego, że w przypadku stwierdzenia, iż poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia – stosowanie do okoliczności sprawy – ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Jednakże pomimo swojego długiego rodowodu, ta pozornie prosta konstrukcja budzi wiele kontrowersji wśród przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, szczególnie w zakresie rozumienia rudymentarnego dla jej stosowania pojęcia „przyczynienia się”. Również w orzecznictwie dostrzegalne są znaczące rozbieżności w tym zakresie. Konieczne jest zatem wskazanie właściwego rozumienia „przyczynienia się” na gruncie art. 362 KC.
Nie ulega wątpliwości, iż ustawodawca, poprzez regulację zawartą w art. 361 §2 KC, wprowadził w polskim prawie cywilnym tzw. zasadę pełnego odszkodowania. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody obejmuje zarówno straty, jakich poszkodowany rzeczywiście doznał (damnum emergens), jak i korzyści, jakich potencjalnie mógłby uzyskać, gdyby nie wyrządzono mu szkody (lucrum cessans). Kompensacji podlega jedynie szkoda relewantna prawnie tj. mieszcząca się w granicach wyznaczonych przez adekwatny związek przyczynowy między zachowaniem sprawcy a powstałą szkodą, w rozumieniu art. 361 §1 KC. Nie jest to jednak zasada absolutna, możliwe są od niej wyjątki. Jednym z takich odstępstw jest właśnie instytucja wprowadzona w art. 362 KC, przeto dopuszcza ona ograniczenie obowiązku naprawienia szkody jako konsekwencję przyczynienia się poszkodowanego. Przed zaprezentowaniem propozycji rozumienia konstrukcji z art. 362 KC niezbędne będzie zwięzłe przedstawienie dotychczas prezentowanych w doktrynie poglądów w tym zakresie.

Gorąco zapraszamy!

Nasze wydarzenie dostępne jest również na Facebooku.