Międzynarodowe Seminarium „Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”

W dniach 1 – 2 czerwca 2015 roku odbędzie się

Międzynarodowe Seminarium pt.

„Znaczenia i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim”.

W spotkaniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” wezmą udział studenci z Uniwersytetu w Augsburgu oraz reprezentanci Uniwersytetów: Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.

Dyskusję moderować będą m.in.: prof. Christof Becker (Uniwersytet w Augsburgu), dr Petr Dostalík (Uniwersytet w Ołomuńcu), dr Pavel Salák (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Jaromír Tauchen (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Ondřej Horák (Uniwersytet w Ołomuńcu), mgr Aleksander Grebieniow (Uniwersytet w Bernie), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ), prof. Rafał Wojciechowski (UWr) oraz prof. Wojciech Dajczak.

Celem spotkania jest próba porównania znaczenia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim. Prelegenci występować będą w parach, przedstawiając regulacje podobnych zagadnień w swoich porządkach prawnych. Omówione zostaną zagadnienia takie jak zakres treści umowy, nabycie od nieuprawnionego, zasiedzenie czy też odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie słuszności.

Dyskusja po każdym z wystąpień prowadzona będzie w językach angielskim oraz niemieckim. Seminarium pozwoli nie tylko na szersze spojrzenie na zagadnienie dobrej wiary poprzez pryzmat dwóch systemów prawnych, ale będzie też stanowić doskonałą okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie przyczyni się także do zacieśniania współpracy międzynarodowej oraz promocji Wydziału za granicą.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Pałacowo – Parkowym UAM w Gułtowach.