VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język”

Jak często na co dzień spotykamy się z „dobrymi obyczajami”, a jak często odwołujemy się do nich w prawie? Jaką rolę odgrywają w stosunkach prywatnoprawnych? Czy faktycznie w języku powszechnym posługujemy się tym pojęciem?

Na te pytania, a także wiele innych, które nasunęły się uczestnikom w trakcie trwania szóstej już edycji Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Prawo a język” próbowano odpowiedzieć w dniach 22 – 24 lutego 2019 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Uczestnikami Seminarium byli członkowie zaprzyjaźnionych Kół Naukowych, zajmujących się tematyką prawa rzymskiego oraz porównawczego prawa prywatnego, działających na czterech największych uczelniach w Polsce: Koło Naukowe „Utriusque Iuris” z Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe „TI ESTIN ALETHEIA z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe „Europejskiej Kultury Prawnej z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkowie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides – organizatora wydarzenia.

Szczególnym gościem oraz czynnym uczestnikiem Seminarium był Opiekun Naukowy naszego Koła, Pan prof. dr hab. Wojciech Dajczak, który zainaugurował wydarzenie krótkim nakreśleniem problematyki pojęcia „dobre obyczaje”, będącego przedmiotem tegorocznych rozważań.

Punktem wyjścia do dyskusji były wybrane przez Pana Profesora teksty jurystów rzymskich: D. 17,1,7; D. 24,3,14,1; D. 28,7,9; D. 45,1,61; D. 47,10,15,6, których rozumienie referenci przedstawili, dokonując komparatystyki z właściwymi aktualnie obowiązującymi aktami normatywnymi wybranych systemów prawnych na świecie.Podczas seminarium pojęcie „dobrych obyczajów” w aspekcie prawnym, jak i językowym analizowaliśmy na gruncie różnych porządków prawnych: Polski, Hiszpanii, Rosji, Francji, RPA, Monako, Czech, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Wnikliwe badania oraz głęboką analizę europejskich i pozaeuropejskich aktów prawnych podsumowywały żywe, zajmujące dyskusje między prelegentami i zaproszonymi gośćmi, które były na tyle owocne, że niejednokrotnie zajmowały więcej czasu niż samo zreferowanie problemu „dobrych obyczajów” na gruncie określonego systemu prawnego.

Cenne okazały się również komentarze pracowników naukowych – doktorów jak i doktorantów z Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego oraz mgr Lucie Mrazkovej z Masaryk University w Brnie, która jako prawnik z Czech podzieliła się z nami istotnymi uwagami dotyczącymi używania pojęcia „dobrych obyczajów” w czeskim systemie prawnym.

Podsumowując Seminarium, należy podkreślić znakomite przygotowanie oraz realizację wystąpień uczestników, którzy doskonale poradzili sobie z pracą nad oryginalnym i często niełatwym językiem tekstów prawnych – aktów normatywnych, takich jak kodeksy cywilne czy kodeksy postępowania cywilnego, a nawet kodeksy karne. Szczególnie interesujące były rozważania z uwzględnieniem orzecznictwa europejskich i pozaeuropejskich sądów dotyczących kwestii bonos mores.

Gnieźnieńskie Seminarium Naukowe, jak co roku, przyniosło szereg „profitów” w rozmaitych postaciach, takich jak chociażby zacieśnienie relacji między kołami – okazją do integracji był wspólny obiad, spotkania przy kawie czy zwiedzanie Pierwszej Stolicy Polski.  Z całą pewnością wydarzenie stanowi szczególnego rodzaju inspirację do dalszych rozważań, impuls do wymiany myśli i refleksji, a przede wszystkim motywację do dalszej współpracy kół naukowych zajmujących się porównawczym prawem prywatnym rozważanym na tle prawa rzymskiego.

Jolanta Prystupa

GALERIA ZDJĘĆ


Patronat Honorowy nad VI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Prawo a język” objęli:
Prorektor ds. studenckich UAM – Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – Pan prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak
Starosta Gnieźnieński – Pan Piotr Gruszczyński oraz
Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz

One Comment on “VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język””

Comments are closed.