Podsumowanie Międzynarodowego Seminarium Naukowego

28 maja 2018 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe The evolution of legal argumentation in European Legal Culture”.  Było to kolejne wydarzenie organizowane w ramach współpracy z zagranicznymi uniwersytetami. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć w Poznaniu pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów z Augsburga, Brna, Salonik oraz Warszawy.

Tegoroczną edycję otworzył Pan prof. Constatine Vlahos z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Referat Pana Profesora dotyczył rozumowań prawniczych i ich trwałości w rzymskiej tradycji prawnej. W pierwszym panelu występowały studentki z Uniwersytetu w Augsburgu. Pani Elisabeth Knoll omówiła systematykę niemieckiego kodeksu cywilnego i jej źródła. Natomiast pani Lisa Wolf po krótkim wprowadzeniu teoretycznym dotyczącym regulacji zasady rebus sic stantibus w Niemczech, bazując na przykładzie umów zbycia dwóch bawarskich zamków, przedstawiła zarys problematyki niemieckiego prawa kontraktów. Po referatach przyszedł czas na dyskusję, która stanowiła centralny punkt każdego panelu. Była to długa i pasjonująca wymiana pytań i opinii, prowadzona przez moderatorów tej części Seminarium – Pana prof. Wojciecha Dajczaka (opiekuna naszego Koła) oraz Pana prof. Constantine Vlahosa.

Podczas tegorocznego Seminarium mieliśmy zaszczyt podejmować w Poznaniu także pracowników naukowych z Czech. Drugi panel moderował Pan doc. Pavel Salak z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Pierwszą prelegentką tego panelu była Pani mgr Magdalena Witkowska z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Tematem jej wystąpienia była identyfikacja osób w prawie rzymskim na tle współczesnych rozwiązań. Kolejny referat wygłosił Pan mgr Cezary Małozięć (Uniwersytet SWPS w Warszawie), w którym przekrojowo omówił kształt spółki cywilnej w prawie rzymskim, polskim i niemieckim.

W ostatnim panelu wystąpiły trzy osoby. Pani Veronika Wimmer z Uniwersytetu w Augsburgu rozpoczęła referatem dotyczącym zastosowania w prawie klauzul generalnych. W wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na rozumieniu dobrej wiary przy nabyciu rzeczy od osoby nieuprawnionej. Pytanie o potrzebę istnienia w prawie odwołań do zasad słuszności czy rozsądku, którym prelegentka  zakończyła swój referat,  pozwoliło płynnie przejść do zagadnienia poruszonego przez kolejnego uczestnika. Pan Michał Przybył z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wieloletni członek naszego Koła, omówił znaczenie i funkcjonowanie klauzuli generalnej w polskim prawie spadkowym, skupiając się na argumentacji Sądu Najwyższego w kontekście prawa do zachowku. Ostatni referat wygłosiła Prezes naszego Koła Pani Maria Kola, która zaprezentowała inny sposób systematyzacji prawa, tzn. prawa w ujęciu topicznym na podstawie łacińskiego dzieła z XVI-ego wieku. Po zakończeniu wystąpień ożywioną dyskusję moderował Pan dr Łukasz Majewski z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Zakończywszy ostatni panel, całe wydarzenie podsumował Pan prof. Christoph Becker z Uniwersytetu w Augsburgu, wskazując na trwałość rzymskich wzorców we współczesnej rzeczywistości.

Niewątpliwie było to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie przyszło nam do tej pory organizować. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników Seminarium, w tym szczególnie dzięki dyskusji prowadzonej przez zgromadzonych z różnych krajów pracowników naukowych, mogliśmy uczyć się jak rzymskie źródła kształtują współczesne systemy prawne i jak wiele możemy z nich czerpać.